Voorwaarden en gedragsregels voor het gebruik van Dutchtalk.nl

De gedragsregels en voorwaarden op deze pagina's zijn bindend en staan niet ter discussie.

Dutchtalk Videochat

Algemene regels Om het voor alle bezoekers van Dutchtalk leuk en toegankelijk en vooral veilig te houden hanteren wij een aantal huisregels waaraan je je als bezoeker dient te houden. Het niet naleven van deze regels kan resulteren in een blokkering van je profiel of de chat, een tijdelijke ban, of een permanente ontzegging van de toegang tot Dutchtalk. Omdat wij willen dat Dutchtalk een veilige omgeving is, en dit blijft voor alle leden zal regelmatig worden gecontroleerd of iedereen zich aan de regels houdt.

Dutchtalk is volledig vrij van 18+ zaken. Omdat we onze verantwoording hierover als content provider bijzonder serieus nemen, zal iedereen die Dutchtalk voor 18+ doeleinden gebruikt zonder waarschuwing verwijderen, zowel uit de profielen als uit de chatrooms. Bovendien zullen wij Uw internet provider over uw gedrag informeren. Houdt er rekening mee dat U hiermee kans loopt op gerechtelijke vervolging.

Om op Dutchtalk je profiel te kunnen plaatsen moet je 16 jaar zijn of ouder. Wanneer blijkt dat een profiel blijkt toe te behoren aan iemand die jonger is dan 16 jaar wordt dit profiel onmiddellijk van Dutchtalk verwijderd door een van de moderators. Het eventuele saldo dat op een dergelijk profiel staat wordt door ons beschouwd als administratiekosten. De reden voor deze leeftijdsgrens is dat mensen onder de 16 jaar voor het aanmelden van een profiel wettelijk toestemming moeten hebben van hun ouders. Omdat wij dit onmogelijk kunnen controleren, hebben we dus de regel: jonger dan 16, geen profiel.

Het is niet toegestaan andere leden van Dutchtalk lastig te vallen, te beledigen of te bedreigen. Leden die zich hieraan schuldig maken worden zonder waarschuwing verwijderd.

Het is niet toegestaan in je profiel of in berichten die je op Dutchtalk plaatst zich schuldig te maken aan dan wel op te roepen tot, maar niet beperkt tot de volgende zaken: terrorisme, criminaliteit, drugshandel, drugsgebruik, revolutie, prostitutie, rassenhaat, discriminatie van minderheidsgroeperingen, belediging van volkeren, mishandeling van mensen en dieren, het maken en verspreiden van kinderporno dan wel porno in het algemeen, pedofilie en mensenhandel. Leden die zich hieraan schuldig maken worden zonder waarschuwing verwijderd. In gevallen waarin de Nederlandse Wetgeving wordt overtreden zal justitie worden ingeschakeld.

Het is niet toegestaan op Dutchtalk foto's te plaatsen van de volgende zaken: wapens, geslachtsdelen, sexuele handelingen, geweld, en andere extremiteiten.

Het is niet toegestaan in je profiel of in berichten die je via Dutchtalk verstuurt informatie onleesbaar of onvindbaar te maken voor derden door middel van cryptografische of steganografische methoden.

In je profiel of berichten die je achterlaat in je gastenboek mogen geen contactinformatie (emailadressen, telefoonnummers etc) of adressen van internetpagina's worden geplaatst. Dergelijke informatie mag alleen worden verstuurd in de vorm van priveberichten via het interne berichtensysteem.

Bij het opheffen van je profiel vervalt je eventueel nog aanwezige saldo. Het eventuele saldo dat op een dergelijk profiel staat wordt door ons beschouwd als administratiekosten.

Betalingen op Dutchtalk worden voldaan uit een via een 0909 telefoonnummer op te waarderen saldo. Het beheer van Dutchtalk is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of misbruik door derden, de houder van het profiel zelf of door storingen dan wel fouten op Dutchtalk.

Ten behoeve van klachtenafhandeling behouden wij ons het recht voor van alle door gebruikers geplaatste informatie kennis te nemen. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn zullen wij conform de regels actie ondernemen.
Het klachtenformulier dient alleen om klachten in te dienen over andere leden wanneer die zich niet aan de regels houden, of zich op een of andere wijze misdragen. Op ieder afwijkend gebruik van dit formulier zal worden gereageerd met in eerste instantie een waarschuwing, en bij herhaald misbruik het blokkeren van je profiel voor onbepaalde tijd.

Het is niet toegestaan Dutchtalk op een andere dan de daarvoor aangewezen manier te gebruiken voor commerciele doeleinden. Advertenties dienen te worden geplaatst in overleg met de administrator, dan wel via het automatisch betalingssysteem te worden verwerkt.

In gevallen van lichte overtredingen van deze regels zal eerst een waarschuwing worden gegeven, indien noodzakelijk gevolgd door een tijdelijke blokkering van het profiel. Bij herhaaldelijk negeren dan wel niet opvolgen van de aanwijzingen gegeven door de moderators, zal het profiel worden opgeheven. In gevallen waarbij het ontzeggen van de toegang tot Dutchtalk, dan wel het verwijderen van je profiel door een moderator te wijten is aan het niet naleven van de regels vervalt je eventueel nog aanwezige saldo. Hiervoor wordt geen restitutie verleend. Het eventuele saldo dat op een dergelijk profiel staat wordt door ons beschouwd als administratiekosten.

Gegevens van gebruikers van Dutchtalk worden niet verstrekt aan derden, tenzij de op dat moment geldende wetgeving ons hiertoe verplicht.

Wachtwoorden ten behoeve van het kunnen inloggen op Dutchtalk liggen in de database opgeslagen in de vorm van een zogenaamde 160 bits Message Digest, berekend via het verbeterde Secure Hash Algorithm. Een en ander betekent dat de beheerders van Dutchtalk geen kennis kunnen nemen van deze wachtwoorden. Indien de gebruiker het wachtwoord vergeten is, kan dit niet worden achterhaald, en zal een nieuw wachtwoord moeten worden gekozen.
Gebruikers van Dutchtalk zullen geen bericht krijgen van eventuele wijzigingen in deze regels, anders dan via deze pagina. Er wordt verwacht dat deze pagina regelmatig zal worden geraadpleegd door de gebruikers.

De administrators en moderators van Dutchtalk zullen je nooit vragen vertrouwelijke gegevens, zoals wachtwoorden, huisadressen, bankrekeningnummers enzovoorts te verstrekken. Indien je wordt gevraagd om dergelijke gegevens heb je niet te maken met een administrator of moderator, maar met een bedrieger. In zo'n geval doe je er het beste aan een klacht over dit lid in te dienen. Regels voor de live webcam chatrooms De webcam videochatrooms zijn voor alle leeftijden. Dit betekent dat erotiek en sex hierin niet zijn toegestaan. Bij overtreding wordt direct en zonder waarschuwing ingegrepen.

De roomhost is verplicht de webcam aan te hebben. Houd er rekening mee dat het periodiek uploaden van screenshots naar Dutchtalk begint zodra je de chat toestemming geeft je webcam te gebruiken.

Als roomhost is het mogelijk gasten uit de chatroom te verwijderen. Denk eraan dat je dit alleen in het uiterste geval doet, dus wanneer gasten zich niet kunnen gedragen. Het verwijderen om iedere andere reden is niet toegestaan. Dit betekent dat het dus ook niet toegestaan is gasten te verwijderen omdat ze hun webcam niet aan hebben, of omdat je bijvoorbeeld graag alleen dames in je chatroom hebt. Moderators kunnen als gast aanwezig zijn en zullen direct actie ondernemen als je deze regel overtreedt.

Alleen het uitzenden van live beelden van je webcam is toegestaan. Films en stilstaande plaatjes of beelden van webcamsites van derden mogen in geen geval worden uitgezonden. Degene die toch doet wordt zonder waarschuwing verwijderd. Als niet duidelijk is of een uitzending live is, kunnen moderators je vragen dit te bewijzen door enkele simpele vragen, zoals bijvoorbeeld het opsteken van een aantal vingers. Als je niet reageert hierop zul je alsnog verwijderd worden.

Voor de internationale chatbox gelden de aanvullende regels: geen contactinformatie zoals emailadressen, skype en telefoonnumers in de chatroom, en geen minderjarigen zichtbaar op de chat.

De aanwijzingen van de moderators moeten ten allen tijden opgevolgd worden.

Auteursrechten De door Dutchtalk gepubliceerde informatie is eigendom van de website. Informatie die door gebruikers zelf is geplaatst, blijft eigendom van deze gebruikers, maar zij verlenen daarmee licentie aan Dutchtalk om deze informatie kosteloos te gebruiken voor promotie- en reclamedoeleinden.
Gebruikers zullen Dutchtalk vrijwaren van auteursrechtenaanspraken van derden, en zijn zelf verantwoordelijk voor het door hen gepubliceerde materiaal.

© 2002-2011 Dutchtalk Videochat Voorwaarden Disclaimer